Szczebel

21 tekstów – auto­rem jest Szcze­bel.

Oj­cze! Oj­cze! Oj­cze! Oj­cze!
Oj­cze w Two­je ręce po­wie­rzam dusze moją.
Oj­cze w Two­je ręce,

Dlacze­go mnie opuściłeś?
W Twych oczach mnie opuściłeś,
W Twych myślach mnie po­zos­ta­wiłeś,
W Twym ser­cu opuściłeś mnie.


SOAD 

myśl • 2 listopada 2011, 20:04

Są w życiu mo­men­ty, w których już tyl­ko ból przy­nosi ukojenie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 października 2011, 14:48

Wraz ze snem two­je prob­le­my umierają na osiem godzin. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2011, 17:43

Kiedyś byłem życzli­wy. Byłem też wier­ny. Przej­mo­wały mnie prob­le­my in­nych. Sta­wiałem swo­ja osobę zaw­sze na końcu. Bałem się ludzi pos­ta­wionych wyżej ode mnie. Po ośmiu la­tach życzli­wości zaczy­nam od­puszczać, bo mo­ja życzliwość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:47

Dlacze­go nau­czy­ciele mnie niena­widzą?
Bo mam włas­ne zda­nie i umiem je głośno powiedzieć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 grudnia 2010, 20:14

Wierzę w rein­karnację, że ludzie po śmier­ci od­radzają się w niena­rodzo­nych dzieciach i do końca życia nie mają pop­rzed­niej świado­mości. I wierzę w to, że kiedyś ktoś złamie ten cykl i przy­pom­ni so­bie pop­rzed­nie życie, że wreszcie ludzie nie będą cier­pieć z ut­ra­ty blis­kich, że w końcu wszys­cy ludzie będą jedną rodziną. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 listopada 2010, 19:11

Szko­da mi dzieci, które są od­sta­wiane przez rodziców w naj­droższe rzeczy, cho­ciaż tak na prawdę ich rodzi­ce nie mają czym spłacać kre­dytu. . . 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 listopada 2010, 21:31

W naszych cza­sach kul­tu­ra jest zag­rożona wy­mar­ciem, a al­truizm po­zos­ta­wił tyl­ko kil­ka osobników. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 listopada 2010, 18:34

Choćbym był nie wiado­mo jak doj­rzały, to i tak w głębi duszy będę dziec­kiem, bo po pros­tu po­doba mi się to, że wierzę w rzeczy niereal­ne i do końca życia będę trwał w prze­kona­niu, iż mi­mo wszys­tko te rzeczy staną się kiedyś realne. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 listopada 2010, 20:42

Chcę, żeby mo­ja krew płynęła kiedyś, w ob­cych żyłach. Chcę aby mo­je or­ga­ny pra­cowały na cudze życie. I mam gdzieś, że później wrzucą we mnie wszys­tkie zak­rwa­wione pa­piery, chus­ty i ręka­wiczki. Będę już mar­twy, więc mój ro­zum zesztyw­nieje jak reszta ciała, lecz będę szczęśli­wy, że ura­towałem ko­muś życie, że tak na prawdę żyję w tym człowieku każdą komórką mo­jego or­ga­nu i każdą płytką mo­jej krwi. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 listopada 2010, 15:28

Szczebel

Jestem nastolatkiem, który dorósł wcześniej niż jego rówieśnicy. Codziennie poszukuję sensu życia, starając się aby nie zranić innych. Kocham Japonię i wszystko co z Japonią związane. Ubóstwiam anime i mangę. Moim celem w życiu jest zostanie chirurgiem i będę do tego dążył do upadłego. Gdy skończę studia mam zamiar wyjechać do Japonii na 2-5 lat i znaleźć tam swojego shisho(mistrza) od Kung-Fu i od szermierki japońskiej oraz Tai-Chi. Poza tym kogoś kto mnie nauczy medycyny naturalnej japońskiej oraz przewodnika w religii Shinto. Moim marzeniem jest zbudowanie tradycyjnego domu japońskiego z ogrodem Zen. Jestem wszystkim po trochę; pesymistą i optymistą, hipisem i punkiem, metalowcem i popowcem, nałogowcem i człowiekiem wolnym od nałogu. Jestem nieprzewidywalny, wybuchowy, arogancki a zarazem altruistyczny. Watashi-wa Yogen no Ko desu. Watashi-wa Uchicha Itachi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szczebel

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność